Edukacja florystyczna – podstawa programowa

Szkoły florystyczne bywają różne, jednak należy pamiętać o tym, że podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej jest taka sama. Dokument opisuje zawód florysty i co powinien umieć uczeń po zakończeniu edukacji. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych i zalecenia co do wymogów organizacji pomieszczeń dydaktycznych.

W podstawie programowej zaznaczono, że kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać nie tylko podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, ale również w trakcie kształcenia zawodowego.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie florysta zatwierdzona była w roku 2007. Od tego czasu szkoły florystyczne mają konkretne wytyczne. Uczniowie mogą na podstawie tego dokumentu sprawdzić jaki zakres tematyczny trzeba będzie przyswoić, ale też mogą poznać wytyczne dotyczące warunków, jakie powinien stworzyć organizator szkoły florystycznej. Poniżej treść dokumentu.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA

I. OPIS ZAWODU

1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.

 1. rozpoznawać historyczne i współczesne style dekoracji roślinnych;
 2. rozpoznawać rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
 3. określać właściwości biologiczne oraz wymagania środowiskowe roślin ozdobnych;
 4. określać dekoracyjną wartość roślin;
 5. określać czynniki wpływające na trwałość roślin;
 6. stosować metody przedłużania trwałości roślin;
 7. stosować metody i techniki utrwalania roślin;
 8. określać jakość i zastosowanie materiału roślinnego;
 9. dobierać oraz przygotowywać materiał roślinny, dekoracyjny i środki pomocnicze do wykonania określonych kompozycji;
 10. sporządzać i odczytywać szkice, rysunki odręczne i techniczne oraz projekty dekoracji roślinnych;
 11. projektować i wykonywać kompozycje roślinne;
 12. wykonywać dekoracje wnętrz, balkonów i tarasów;
 13. prowadzić sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych;
 14. realizować zamówienia na usługi florystyczne;
 15. zapewniać jakość wyrobów florystycznych oraz kulturę obsługi klientów;
 16. pozyskiwać oraz wykorzystywać informacje dotyczące aktualnych trendów w sztuce układania kwiatów;
 17. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 18. posługiwać się językiem obcym na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 19. stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;
 20. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 21. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 22. przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 23. stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 24. korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 25. współpracować z zespołem pracowników;
 26. prowadzić działalność gospodarczą.

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych;
 2. aranżacji wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z zastosowaniem materiału roślinnego;
 3. prowadzenia sprzedaży roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych;
 4. wykonywania usług florystycznych.

3. Zawód florysta jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 1. dekoracji wnętrz;
 2. florystyki ślubnej;
 3. florystyki żałobnej.

II. BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu zawodu, zawierają następujące bloki programowe:

 1. podstawy florystyki;
 2. kompozycje florystyczne;
 3. podstawy działalności zawodowej.

BLOK: PODSTAWY FLORYSTYKI

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

 1. charakteryzować rodzaje i gatunki roślin ozdobnych stosowanych w kompozycjach florystycznych;
 2. charakteryzować budowę oraz fizjologiczne procesy roślin;
 3. określać wpływ czynników uprawowych na wzrost i rozwój roślin;
 4. określać czynniki wpływające na trwałość kwiatów i zieleni ciętej;
 5. rozpoznawać podstawowe choroby i szkodniki roślin ozdobnych oraz stosować metody ich zwalczania;
 6. określać właściwości roślin, materiałów dekoracyjnych i środków technicznych stosowanych we florystyce;
 7. charakteryzować narzędzia i urządzenia stosowane we florystyce;
 8. charakteryzować historyczne i współczesne formy dekoracji roślinnych;
 9. charakteryzować historyczne i współczesne wnętrza, elementy architektoniczne i dekoracyjne;
 10. charakteryzować elementy kompozycji plastycznej stosowane w dekoracjach roślinnych;
 11. sporządzać szkice, rysunki odręczne oraz rysunki techniczne kompozycji roślinnych;
 12. określać zasady projektowania dekoracji roślinnych;
 13. charakteryzować style, typy i rodzaje kompozycji florystycznych;
 14. charakteryzować techniki wykonania dekoracji roślinnych;
 15. przyjmować zlecenia na usługi florystyczne.

2. Treści kształcenia

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

 1. wybrane elementy z historii sztuki;
 2. historia dekoracji roślinnych;
 3. motywy roślinne w sztuce dekoracyjnej;
 4. zasady kompozycji plastycznej;
 5. budowa, fizjologia i wymagania roślin;
 6. ochrona roślin;
 7. materiał roślinny;
 8. materiały dekoracyjne;
 9. środki techniczne;
 10. zasady przechowywania i obrotu roślinami ozdobnymi;
 11. rysunek odręczny i techniczny;
 12. rodzaje kompozycji roślinnych;
 13. charakterystyka technik florystycznych;
 14. rodzaje usług florystycznych.

BLOK: KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

 1. posługiwać się terminologią stosowaną we florystyce;
 2. określać dekoracyjne właściwości roślin;
 3. określać czynniki wpływające na trwałość roślin;
 4. określać przydatność materiału dekoracyjnego, środków technicznych oraz pojemników do wykonania dekoracji roślinnych;
 5. przestrzegać zasad przechowywania materiału florystycznego i gotowych wyrobów;
 6. przestrzegać przepisów dotyczących obrotu materiałem florystycznym;
 7. wykonywać zabiegi pielęgnacyjne roślin i kompozycji florystycznych;
 8. sporządzać dokumentację projektową dekoracji roślinnych;
 9. określać style kompozycji roślinnych;
 10. dobierać styl i rodzaj dekoracji roślinnych odpowiednio do przeznaczenia oraz warunków otoczenia;
 11. przestrzegać zasad kolorystyki oraz kompozycji plastycznej;
 12. dobierać materiał roślinny, materiały dekoracyjne i środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych;
 13. przygotowywać materiał roślinny do wykonania określonych kompozycji;
 14. stosować metody i techniki utrwalania roślin;
 15. posługiwać się narzędziami i urządzeniami do wykonania kompozycji roślinnych;
 16. stosować różne techniki wykonania dekoracji roślinnych;
 17. wykonywać dekoracje roślinne;
 18. dobierać materiał roślinny do aranżacji wnętrz, tarasów i balkonów;
 19. wykonywać dekoracje roślinne zgodnie z aktualnymi trendami florystycznymi, zamówieniami i oczekiwaniami klientów;
 20. pakować oraz przygotowywać rośliny cięte, doniczkowe i gotowe wyroby florystyczne do transportu;
 21. oceniać jakość wykonania wyrobów florystycznych;
 22. określać koszty wykonania wyrobów florystycznych oraz koszty realizacji zamówień klientów;
 23. przestrzegać zasad ekspozycji materiałów i wyrobów florystycznych;
 24. prowadzić sprzedaż wyrobów florystycznych;
 25. udzielać porad dotyczących pielęgnacji oraz przechowywania roślin;
 26. korzystać z czasopism, literatury, katalogów i innych źródeł informacji florystycznej.

2. Treści kształcenia

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

 1. terminologia florystyczna;
 2. zasady przedłużania trwałości roślin;
 3. zasady pielęgnacji roślin ozdobnych;
 4. zasady obrotu roślinami ozdobnymi, materiałami dekoracyjnymi i środkami technicznymi;
 5. zasady projektowania dekoracji roślinnych;
 6. rodzaje i style kompozycji roślinnych;
 7. trendy florystyczne;
 8. narzędzia i urządzenia stosowane we florystyce;
 9. techniki florystyczne;
 10. sposoby utrwalania roślin;
 11. zasady ekspozycji roślin, materiałów oraz wyrobów florystycznych;
 12. zasady sprzedaży wyrobów florystycznych.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

 1. wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. rozróżniać organizacyjno – prawne formy przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 3. sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. sporządzać budżet i planować rozwój przedsiębiorstwa;
 5. opracowywać plan marketingowy przedsiębiorstwa;
 6. korzystać z Kodeksu pracy;
 7. stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 8. podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 9. sporządzać dokumenty związane z zatrudnieniem;
 10. komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 11. prowadzić negocjacje;
 12. podejmować decyzje dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 13. przestrzegać zasad etyki;
 14. wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 15. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 16. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 17. korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, dokumentacji technicznej, norm, katalogów oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

2. Treści kształcenia

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

 1. gospodarka rynkowa;
 2. formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 3. dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. struktura budżetu przedsiębiorstwa;
 5. plan rozwoju przedsiębiorstwa;
 6. strategie marketingowe;
 7. wybrane przepisy prawa pracy;
 8. przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 9. metody poszukiwania pracy;
 10. dokumenty związane z zatrudnieniem;
 11. zasady i metody komunikowania się;
 12. elementy socjologii i psychologii pracy;
 13. etyka;
 14. bezpieczeństwo i higiena pracy;
 15. ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 16. zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy;
 17. elementy ergonomii;
 18. zasady udzielania pierwszej pomocy;
 19. źródła informacji zawodowej i oprogramowanie w języku obcym;
 20. formy doskonalenia zawodowego.

III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

* Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).

** Pozostałe 10% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację. 7 IV.

ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownia plastyczna;
 2. pracownia roślin ozdobnych;
 3. pracownia florystyczna;
 4. warsztaty szkolne.

Pracownia plastyczna powinna być wyposażona w:

 1. stoły przystosowane do wykonywania rysunków (jeden stół dla jednego ucznia);
 2. materiały i przybory rysunkowe i malarskie;
 3. modele i makiety dekoracji wnętrz;
 4. plansze, zestawy zdjęć przedstawiających wnętrza historyczne oraz ich wyposażenie;
 5. programy multimedialne z zakresu kompozycji plastycznej, historii sztuki, historii dekoracji roślinnych;
 6. zestawy przezroczy i foliogramów;
 7. filmy dydaktyczne;
 8. albumy, katalogi, informatory;
 9. materiały i środki do ekspozycji wyrobów florystycznych;
 10. rzutnik pisma;
 11. projektor multimedialny;
 12. ekran projekcyjny;
 13. komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem;
 14. skaner;
 15. drukarkę.

Pracownia materiałoznawstwa roślinnego powinna być wyposażona w:

 1. kolekcję roślin doniczkowych;
 2. zestaw podłoży i nawozów do uprawy roślin doniczkowych i balkonowych;
 3. sprzęt do pielęgnacji roślin;
 4. zielniki;
 5. zestawy roślin zasuszonych, uprawianych na suche bukiety;
 6. katalogi roślin ozdobnych;
 7. programy multimedialne;
 8. zestawy foliogramów;
 9. filmy dydaktyczne;
 10. rzutnik pisma;
 11. projektor multimedialny;
 12. kran projekcyjny;
 13. programy specjalistyczne;
 14. skaner;
 15. drukarkę;
 16. odtwarzacz VHS i DVD;
 17. telewizor;
 18. kamerę cyfrową;
 19. aparat fotograficzny, statyw.

Pracownia florystyczna powinna być wyposażona w:

 1. materiały florystyczne;
 2. zestawy przezroczy i foliogramów;
 3. filmy dydaktyczne;
 4. albumy;
 5. literaturę florystyczną;
 6. prezentacje multimedialne dotyczące: stylów i rodzajów kompozycji, materiałoznawstwa florystycznego, technik florystycznych, materiałów dekoracyjnych i technicznych;
 7. katalogi materiałów i wyrobów florystycznych;
 8. tabelaryczne zestawienia gatunków roślin stosowanych we florystyce;
 9. cenniki materiałów florystycznych;
 10. kasy fiskalne;
 11. regały do prezentacji materiałów i wyrobów florystycznych;
 12. kostki wystawowe;
 13. przenośne źródła światła;
 14. lustra;
 15. prasy do suszenia roślin metodą zielnikową;
 16. rzutnik pisma;
 17. projektor multimedialny;
 18. ekran projekcyjny;
 19. komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem;
 20. epidiaskop;
 21. skaner;
 22. drukarkę;
 23. tablicę białą bezpyłową;
 24. tablicę korkową;
 25. czasopisma specjalistyczne polskie i obcojęzyczne;
 26. aparat fotograficzny, statyw;
 27. kamerę cyfrową;
 28. odtwarzacz DVD;
 29. telewizor.

Warsztaty szkolne powinny być wyposażone w:

 1. materiały florystyczne;
 2. stoły robocze;
 3. wózek do transportu roślin;
 4. pojemniki do przechowywania roślin;
 5. stelaż do wstążek i papieru do pakowania roślin;
 6. statywy do bukietów ślubnych;
 7. wazony, naczynia i inne pojemniki;
 8. lustra;
 9. narzędzia i urządzenia: noże, sekatory, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, piłki do drewna i metalu, noże do cięcia styropianu i płyt gipsowych, młotek, obcęgi, przecinaki do drutu, zszywacze biurowe, zszywacze tapicerskie, pistolety do kleju na niską i wysoką temperaturę, wiertarkę, wkrętarkę, imadło, kuchenkę elektryczną, laminarkę, konewki, zraszacze;
 10. pojemniki na odpady organiczne i nieorganiczne;
 11. stelaże do wykonywania i ekspozycji dekoracji wiszących;
 12. punkty poboru zimnej i ciepłej wody;
 13. elektryczne gniazda wtykowe przy stanowiskach roboczych.

Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów. W warsztatach szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie do instruktażu, magazyn materiałów florystycznych, magazyn kwiatów ciętych z zacienieniem i regulowaną temperaturą oraz łatwo zmywalnymi podłogą i ścianami.

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w pracowniach i warsztatach szkolnych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego oraz florystycznych przedsiębiorstwach usługowo – handlowych.

1 thoughts on “Edukacja florystyczna – podstawa programowa”

 1. Pingback: Podstawy przedsiębiorczości florystycznej - wsparcieflorystow.pl

Podziel się opinią

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.